ذ گ ري ا ت ج م ا ل ه

ي وگ ب وا هب ار يطوط ن ندرآم عو ذوم ،ه ذوگ پ ت ذ اد يمذ . 5 لُ 44499777 756 ح cيز ٍر ىا س ظتغو ج- ه ًَ خم لذ س ىگصه محي یشآراو 26 5 44650514 44650325 6 حٍ ط ذظ3ج)2 ِو (ً ىَ ه خر گؽلُ س ت- يزا آ م ى جي لَمحزا سه رْ 27 5 43853805 44037803 14 ح 1ط ى ذ 428جق ضٍز فَ-ل او ؼ ير س ظُ گت جٌگس ه محا یخي و 28 دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍دم‍‍ه‍د‌ي‌ گ‍وي‍‍ا ري‍ي‍س‌ م‍رک‍ز م‍دي‍ري‍ت‌ ب‍ي‍م‍‍ار‌ي‌ ‌ه‍‍ا‌ي‌ و‌اگ‍ي‍ر وز‌ارت‌ ب‍‍ه‍د‌اش‍ت‌ ، درم‍‍ان‌ و ‌آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍‍ي‌ گ‍ف‍ت: هم د ر و آ م ن ه ذ ه ب ر ل و م ش ر ا ز گ ا ر ر ل و م د ر گ

2022-12-04
    تركيا و الرعب
  1. ˛ ؟ ؤ ا 148 ص م˛ر ن !
  2. ب
  3. ا ( ب )